Καταστατικό

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ

(ΚΥΠΡΟΥ)

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Π.Θ. (ΚΥΠΡΟΥ)

 

Ι. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Στη Λευκωσία, σήμερα, ………………..2018, οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι ενήλικες Έλληνες Κύπριοι πολίτες, έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και μή έχοντας καταδικαστεί για οποιαδήποτε κατάχρηση ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας, συνήλθαμε σε Συνέλευση και αποφασίσαμε την ίδρυση, με βάση το Άρθρο 1, κατωτέρω, Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Κύπρου)» με έδρα τη Λευκωσία, λειτουργούντος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρακάτω καταστατικού.

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΥΠΡΟΥ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Κύπρου)» με διακριτικό όνομα τη συντομογραφία «ΣΑΠΘΚ». Ο λατινικός τίτλος του Σωματείου είναι «Alumni Association AUTH Cyprus» και θα χρησιμοποιείται στις διεθνείς δραστηριότητες του Σωματείου. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Λευκωσία.
 2. Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσης του, στο δε κέντρο φέρει τη μορφή του Αριστοτέλη.

Άρθρο 2ο

Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η διατήρηση, καλλιέργεια και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων των Ελλήνων Κυπρίων, μεταξύ τους και μεταξύ των αποφοίτων που διαμένουν στην Ελλάδα, με το Α.Π.Θ. και για τη βελτίωση, ανάπτυξη και προβολή του έργου του εντός και εκτός Κύπρου.
 2. Την προβολή του έργου του Α.Π.Θ.
 3. Σύσφιξη σχέσεων και αγαστή συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων ΑΠΘ, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
 4. Η ομαλή πρόσβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η προσφορά ευκαιριών σ’ αυτούς για επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική συνεργασία.
 5. Η οργάνωση, ενθάρρυνση και υποστήριξη των μελών του, προώθησης της Δια Βίου Μάθησης και άλλων ειδικών και γενικών προγραμμάτων.
 6. Η στήριξη Μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.
 7. Η απονομή τιμητικής διάκρισης σε αποφοίτους για τα επιτεύγματα και την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία με Βραβείο Απόφοιτου που θα προσφέρεται σε μια διακεκριμένη προσωπικότητα σε ειδική τελετή.
 8. Η επιδίωξη συγκέντρωσης χορηγιών για την οικονομική στήριξη του Σωματείου αλλά και του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη.
 9. Η έκφραση αιτιολογημένης γνώμης για τις δράσεις του Α.Π.Θ.

Άρθρο 3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι:

 1. Η διοργάνωση επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με το ΣΑΠΘ ή και από μόνο του.
 2. Η έκδοση εντύπων (π.χ. περιοδικών, εφημερίδων) και η δημιουργία διαδικτυακού forum για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
 3. Η ενίσχυση, υιοθέτηση, συμμετοχή σε δραστηριότητες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που υπηρετούν ή συμπορεύονται με τους σκοπούς του Συλλόγου, εντός και εκτός Κύπρου.
 4. Η δημιουργία και καλλιέργια σχέσεων με ιδρύματα και συλλόγους άλλων πανεπιστημίων στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν παρεμφερείς, με τον Σύλλογο, σκοπούς.
 5. Η θεσμοθέτηση υποτροφιών και/ή βραβεύσεων για διακρινόμενους φοιτητές στο επιστημονικό αντικείμενο της Σχολής τους και για απόφοιτους με πολυσχιδή επαγγελματική ανέλιξη, εθνική και κοινωνική προσφορά και πορεία.
 6. Η θεσμοθέτηση βραβείων για ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων, η δραστηριότητα των οποίων υπηρετεί τους σκοπούς του Σωματείου.
 7. Την, από κοινού, διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συζητήσεων, συμποσίων, βραβεύσεων και άλλων εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Αποφοίτων ΑΠΘ, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
 8. Τον, από κοινού, με τον Σύλλογο Αποφοίτων ΑΠΘ, με έδρα την Θεσσαλονίκη, σχεδιασμό, συμμετοχή, ανάληψη και υλοποίηση επιμορφωτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και άλλων προγραμμάτων και δράσεων που επιχορηγούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή φορείς ή την Ε.Ε. ή άλλα κράτη με σκοπό την εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
 9. Η συμμετοχή σε δράσεις για τη διαφύλαξη της πανεπιστημιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρο 4ο

Τμήματα Δραστηριοτήτων

 1. Για τη συστηματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου είναι δυνατή η δημιουργία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Σωματείου, τμημάτων δραστηριοτήτων, όπως διαλέξεων, εκδόσεων, θεατρικών παραστάσεων, εκδρομών, θεσμοθέτηση βραβείων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
 2. Κάθε τμήμα διευθύνεται από επιτροπή που διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση του το Δ.Σ. καθορίζει τις αρμοδιότητες της επιτροπής, καθώς και το χρόνο λειτουργίας της, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο για τον οποίο έχει εκλεγεί το Δ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

Μέλη του Σωματείου

 1. Το Σωματείο συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.
 2. Τακτικό μέλος του Σωματείου δύναται να εγγραφεί οποιοσδήποτε είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως κάτοχος πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή Διδακτορικού διπλώματος, Έλλην ή Κύπριος, ο οποίος έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, κατόπιν υποβολής αίτησης του και απόφασης του Δ.Σ.

Άρθρο 6ο

Επίτιμα Μέλη

 1. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου ανακηρύσσονται, ως επίτιμα μέλη του Σωματείου, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Κυπριακή κοινωνία, στην Ελλάδα, στο διεθνή χώρο, το Α.Π.Θ. ή σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, εντός της Κύπρου ή εκτός, ανεξάρτητα από το αν είναι απόφοιτοι του ΑΠΘ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλουν συνδρομή. Δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις των Γ.Σ. του Σωματείου.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Μελών

 1. Όλα τα μέλη του Σωματείου, εκτός των επίτιμων, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με την συναίνεση όλων των μελών του Δ.Σ.
 2. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:

α) να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Σωματείου.

β) να συμμετέχει στη λειτουργία του Σωματείου, να εκφράζει τη γνώμη του σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το Σωματείο και να αναπτύσσει τις απόψεις του στα αρμόδια όργανα.

γ) Να απολαμβάνει τα ωφελήματα που παρέχονται στα μέλη του Σωματείου (χρήση εγκαταστάσεων κ.λπ.)

 1. Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:

α) Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου και να προστατεύει τα συμφέροντα του.

β) να συμμετέχει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του στις δραστηριότητες του Σωματείου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

γ) Να καταβάλλει τακτικά τις συνδρομές του και να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις.

δ)Να εκπληρώνει ευσυνείδητα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά κάθε αποστολή που αναλαμβάνει.

Άρθρο 8ο

Πειθαρχικές κυρώσεις

 1. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράβλεψη μέλους του Σωματείου ή του Δ.Σ. με την οποία παραβιάζεται διάταξη της νομοθεσίας, περί Σωματείων ή του παρόντος Καταστατικού ή αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Σωματείου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει, ως κύρωση, τη διαγραφή ή την αποβολή του μέλους με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Άρθρο 12 (3) του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104 (Ι)/2017).
 2. Για τη διαγραφή μέλους του Σωματείου ή του Δ.Σ., για οποιοδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9ο

Συνδρομές Μελών

 1. Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια και προκαταβάλλεται.
 2. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στο ποσό των €20.
 3. Κάθε μελλοντική αυξομείωση της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας του 3/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
 4. Σε περίπτωση κατεπείγοντος το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει για έκτακτη εισφορά, μή υποχρεωτική.

Άρθρο 10ο

Καθυστέρηση συνδρομών

 1. Εάν μέλος του Σωματείου καθυστερεί αδικαιολόγητα και περισσότερα από τρία (3) χρόνια την καταβολή των συνδρομών του, καλείται εγγράφως από το Δ.Σ. για εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μέσα σε εύλογη προθεσμία.
 2. Εάν το μέλος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. και δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζει το Άρθρο 14 των Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104 (Ι)/2017).

Άρθρο 11ο

Α. Αποχώρηση μέλους

 1. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο αφού καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ., οφείλει δε, να συμμορφωθεί με τις οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (104 (Ι)/2017).
 2. Το μέλους που αποχωρεί μπορεί να εγγραφεί, εκ νέου στο Σωματείο μετά από έγγραφη αίτηση του, αφού προηγουμένως καταβάλει και τις τυχόν οφειλόμενες μέχρι την αποχώρηση του εισφορές.

Β. Αμεταβίβαστο της ιδιότητας μέλους

Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 12ο

Πόροι του Σωματείου

 1. α) τα έσοδα από τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου.

β) Οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.

 1. Οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται καθώς και τα έσοδα από την κυκλοφορία εντύπων ή ηλεκτρονικών ή άλλων εκδόσεων του Σωματείου.
 2. Οποιαδήποτε δωρεά προς το Σωματείο, η οποία γίνεται αποδεκτή κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ., αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Σωματείου ή εμποδίζουν την πραγματοποίηση τους.
 3. Κάθε άλλη εισφορά από φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων του Σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 13ο

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Δ.Σ. αποτελείται από εννέα (9), μέλη τα οποία εκλέγονται για τέσσερα έτη με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γ.Σ. που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
 2. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται μόνο τακτικά μέλη του Σωματείου.
 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμος μόνο μέχρι δύο συνολικά θητείες.
 4. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ. καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, το Δ.Σ. υποχρεούται να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για διαγραφή του.

Άρθρο 14ο

Συγκρότηση σε Σώμα

 1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε Σώμα και εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) μέλη.
 2. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συγκρότηση του σε Σώμα το νέο Δ.Σ. καλεί σε κοινή συνεδρίαση το Προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τη διαχείριση, το αρχείο και γενικά κάθε περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου.

 

 

 

Άρθρο 15ο

Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δύο μήνες. Εκτάκτως, όποτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους, στην οποία και καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν, τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 3 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του.
 3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντα.

Άρθρο 16ο

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

 1. Μέλος του Δ.Σ., το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα μεν, αλλά για περισσότερες από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποχώρησης μέλους από το Δ.Σ.
 2. Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες περισσότερα από πέντε (5) μέλη του Δ.Σ.
 3. Μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του μέλους του ή του/της συζύγου του μέλους ή συγγενή του εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, στην οποία ή στην διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό, η σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.
 4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για να καλύψουν τις κενές θέσεις του Δ.Σ. ή έχουν αντικατασταθεί ήδη πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. από επιλαχόντες, το Δ.Σ. έχει την υποχρεώση να αποφασίσει μέσα σε πέντε (5) ημέρες τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εντός σαράντα (40) ημερών, με μοναδικό θέμα τη συμπληρωματική εκλογή Συμβούλων για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 2. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση, στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά.
 3. Το Δ.Σ. οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του Σωματείου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αντιπροσωπεύει το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως.
 4. Η έκταση της εξουσίας του Δ.Σ. προσδιορίζεται από το παρόν καταστατικό και ο προσδιορισμός αυτός ισχύει και έναντι τρίτων.
 5. Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Δ.Σ., εντός των ορίων της εξουσίας του, δεσμεύουν το Σωματείο.
 6. Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά, κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.
 7. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης σωματείου, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 18ο

Πρόεδρος του Δ.Σ.

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα, δηλαδή ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης Αρχής καθώς και στις σχέσεις και συναλλαγές του με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (Τράπεζες κ.λπ).
 2. Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη (agenda) των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. με βάση τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
 3. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.
 4. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε έγγραφο του Σωματείου, σε σχέση με εντάλματα πληρωμών, τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, τα χρεόγραφα, τυχόν επιχορηγήσεις ή άλλες αξίες που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Σωματείου.
 5. Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 1. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, το Δ.Σ. αναθέτει την αναπλήρωση σε ένα από τα λοιπά μέλη του.
 2. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητες του.

Άρθρο 20ο

Γενικός Γραμματέας

 1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το αρχείο του Σωματείου και φυλάσσει τη σφραγίδα του. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ασκεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρών Καταστατικό.
 2. Τηρεί το Μητρώο των μελών του Σωματείου, το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φροντίζει για την διεκπεραίτωση της αλληλογραφίας του Σωματείου.
 3. Συνεργάζεται και υποστηρίζει τις Επιτροπές των Τομέων Δραστηριότητας στις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ.

 

 

 

Άρθρο 21ο

Ταμίας

 1. Ο Ταμίας εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς το Σωματείο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις.
 2. Ο Ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή, με εντάλματα που εκδίδονται και υπογράφονται μαζί με τον Πρόεδρο.
 3. Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάσσει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρώμων, νόμιμα θεωρημένα.
 4. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. απολογισμό του Ταμείου. Καταθέτει σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρήματα, μπορεί όμως, με απόφαση του Δ.Σ. να κρατάει στο Ταμείο του ένα ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των €200 (Διακοσίων ευρώ).

Άρθρο 22ο

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για τον ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται από το Δ.Σ. Οι επόμενοι δύο (2) κατά σειρά επιτυχία από τους υποψηφίους της Ε.Ε. θεωρούνται, ως επιλαχόντες.
 2. Η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 23ο

Γενικές Συνελεύσεις

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Πέραν των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση έχει επιπλέον και την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης, ορίζει τους ελεγκτές των λογαριασμών που τηρεί το Σωματείο, αποφασίζει για την είσοδο ή την αποβολή μέλους, για την έγκριση του ισολογισμού, για την μεταβολή των σκοπών του Σωματείου, για την τροποποίηση του Καταστατικού και για την διάλυση του. Η Γ.Σ. έχει, επίσης, την αρμοδιότητα της εποπτείας και τον έλεγχο των μελών του Δ.Σ. και δικαιούται να παύει το μέλος σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό αλλά και το Άρθρο 19(3) του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104(Ι)/2017).
 2. Οι Γ.Σ. είναι Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει και τη σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για την περίπτωση ματαίωσης της πρώτης, λόγω μη απαρτίας.

Η πρόσκληση αναρτάται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ στον ιστότοπο του ΣΑΠΘK και σε κάθε άλλο πρόσφορο σημείο.

 1. Τα μέλη που έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους πριν από την έναρξη της Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν.

Άρθρο 24ο

Απαρτίας της Γ.Σ.

 1. Η Γ.Σ. έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει το Προεδρείο της.
 2. Εάν η Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει ανακοινωθεί, την ίδια ημέρα αλλά μία (1) ώρα αργότερα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ. η οποία έχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Άρθρο 25ο

Προεδρείο της Γ.Σ.

 1. Την Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γ.Σ.  εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία από μέλη του Συλλόγου.
 2. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη και διευθύνει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας.
 3. Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερομήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εφόσον αποφασισθεί η συζήτηση του με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών.
 4. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.

Άρθρο 26ο

Αποφάσεις της Γ.Σ.

 1. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών, λαμβανομένων υπόψιν και συμμετοχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν γίνεται ψηφοφορία για θέμα που κατά το Καταστατικό απαιτείται άλλη πλειοψηφία.
 2. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χειρών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ. και της Ε.Ε., γενικά επί προσωπικών θεμάτων και σε περίπτωση που η Γ.Σ. αποφασίζει, ως δευτεροβάθμιο όργανο σε θέμα διαγραφής ή αποβολής μέλους.
 3. Μέλος του Σωματείου δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Συλλόγου και του μέλους ή του/της συζύγου του εξ’ αίματος συγγενούς του έως και τον τρίτο βαθμό, όπως προνοεί ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104(Ι)/2017).

 

 

Άρθρο 27ο

Τακτικές Γ.Σ.

 1. Τακτική Γ.Σ. γίνεται μια φορά το χρόνο. Στην Τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται: α) για επικύρωση τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. για τη δραστηριότητα του Σωματείου στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, β) ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου έτους και η έκθεση της Ε.Ε., γ) ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου, ο οποίος στην συνέχεια εγκρίνεται και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα. Η Γ.Σ. εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη,
 2. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει την ημερήσια διάταξη των Τακτικών Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα, εφόσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από 1/10 τουλάχιστον των μελών και έχει κατατεθεί στη Γραμματεία δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ.

Άρθρο 28ο

Έκτακτες Γ.Σ.

 1. Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

α) Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

β) Μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον των μελών και περιέχει τους λόγους της σύγκλισης έκτακτης Γ.Σ,. οι οποίοι αποτελούν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος μέσα σε τρείς (3) ημέρες να αποφασίσει τη σύγκληση έκτακλης Γ.Σ., η οποία πρέπει να συνέλθει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της σύγκλισης της.

Άρθρο 29ο

Αρχαιρεσίες

 1. Κάθε τέσσερα χρόνια και κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γ.Σ. γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Τυχόν εκκρεμότητες, όπως πειθαρχικά, ενστάσεις, προσφυγές προτάσσονται της απολογιστικής Συνέλευσης και μετά την ανάγνωση του απολογισμού του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διενεργούνται οι εκλογές από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγει η Γ.Σ. για το σκοπό αυτό.
 2. Υποψηφιότητες κατατίθενται στο Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών και αναρτώνται στον ιστότοπο του Σωματείου.
 3. Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. αποκλείονται του δικαιώματος του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι.
 4. Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιότητας, που είναι απαραίτητες για να καταρτιστεί το ψηφοδέλτιο με τον προβλεπόμενο από το άρθρο 13 απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων ή εφόσον δεν υφίσταται απαρτία στη Γ.Σ. οι αρχαιρεσίες αναβάλλονται για την ίδια ημέρα αλλά μία ώρα (1) αργότερα για να συμπληρθεί στο μεταξύ ο αριθμός των υποψηφίων ή για να επιτευχθεί απαρτία κατά το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού.
 5. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για την Ε.Ε.
 6. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και τρείς (3) για την Ε.Ε.
 7. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι και της Ε.Ε. οι τρείς (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας.
 8. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφών, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση.
 9. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών και παραδίνει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειοψηφούντα σύμβουλο που καλεί το Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 14.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Άρθρο 30ο

Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση του Σωματείου

 1. α) Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση ή μεταβολή σκοπού του Σωματείου απαιτείται η λήψη απόφασης της Γ.Σ. η οποία λαμβάνεται με τη συνέλευση των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του Σωματείου.

β)  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται, εκ των πραγμάτων, δυσχερής η παρουσία των τριών τετάρτων των μελών, το Δ.Σ. δύναται να ζητήσει και να λάβει την συγκατάθεση του Εφόρου για την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος, το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στο Σωματείο να προωθήσει την διαδικασία λήψης απόφασης στην παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των δύο πέμπτων του συνόλου των μελών του

 1. Εάν αποφασισθεί η διάλυση του Σωματείου η περιουσία του διατίθεται στο Α.Π.Θ.

 

 1. Το Σωματείο διαλύεται:

 

α) οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των μελών του που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104(Ι)/2017).

β) όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).

γ) με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. του Σωματείου ή των δύο πέμπτων των μελών ή του Εφόρου εάν:

(i)            λόγω διαφόρων αιτιών, η ανάδειξη Δ.Σ. αποβαίνει αδύνατη ή εν γένει καθίσταται αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας του Σωματείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού ή λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10 ή/και

(ii)           εκπληρώθηκε ο σκοπός του Σωματείου ή ο σκοπός που επιδιώκει είναι κερδοσκοπικος ή είναι πλέον διαφορετικός από αυτόν που καθορίζεται στο καταστατικό ή/και

(iii)          ο σκοπός ή η λειτουργία του Σωματείου έχουν αποβεί παράνομα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104(Ι)/2017).21

δ) με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Εφόρου, εάν λόγω αδράνειας, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το δύο (2) έτη, περιλαμβανομένης της μή σύγκλισης ή της μή πραγματοποίησης των απαιτούμενων από το καταστατικό συνελεύσεων των μελών ή /και της μή υποβολής ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών, συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του Σωματείου, υπό τον όρο ότι δίδεται προηγουμένως από τον Έφορο γραπτή προειδοποίηση προς το Δ.Σ., στην οποία καταγράφονται οι λόγοι που ενεργοποιούν τις παρούσες διατάξεις, καθώς και προθεσμία τριών (3) μηνών για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Σωματείου.

 1. Το Σωματείο με τη διάλυση του διατελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της, θεωρείται υφιστάμενο.

Άρθρο 31ο

Προσωρινό Δ.Σ.

 1. Κατά την ιδρυτική συνέλευση του Σωματείου και μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού από τα ιδρυτικά μέλη του, εκλέγεται από αυτό Προσωρινό Δ.Σ. αποτελούμενο αποκλειστικά από ιδρυτικά μέλη.
 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγγραφή του Σωματείου, το Προσωρινό Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. των μελών για ανάδειξη του πρώτου τακτικού Δ.Σ. και των υπολοίπων οργάνων του Συλλόγου Αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κύπρου)κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 32ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή από τις διατάξεις του Νόμου του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104(Ι)/2017) για τα Σωματεία, ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές του Σωματείου.